0
(0)

Nowoczesny biznes na wsi to działalność związana z agrobiznesem. Obecnie, w Polsce kultura rolna to nie tylko gospodarstwa wiejskie i produkcja rolna. Agrobiznes to mnóstwo działalności, które obsługują rolnictwo. Generowanie gotowych produktów żywnościowych wymaga zaangażowania wielu osób i firm. Przedsiębiorstwa ze strefy polskiego agrobiznesu są siłą napędową rozwoju obszarów wiejskich. 

Polska wieś wyróżnia się niewykorzystanymi, a można nawet śmiało powiedzieć, nieodkrytymi jeszcze strefami do osiągnięcia dochodu. Perfekcyjny pomysł na nowoczesny i dochodowy biznes na wsi w 2021 roku powinien uczestniczyć w krajowym systemie agrokultury. 

 • Przekonaj się, czy koncepcja agrobiznesu to Twój pomysł na działalność na wsi? 
 • Zweryfikuj, czy biznes na wsi i dotacje to dobra kombinacja.
 • Biznes na własnej działce – jaka uprawa i hodowla jest opłacalna?
 • Jakie usługi, drobna produkcja na wsi są związane z agrobiznesem?
 • Przeanalizuj, w co warto zainwestować na prowincji i jaki biznes opłaca się otworzyć? 
 • Zastanów się, czego w Polsce brakuje i na czym można zarobić na terenach wiejskich?

Sprawdź również: jak szybko zarobić pieniądze


Co to jest agrobiznes?

Dla młodych osób pojęcie agrobiznesu może wydawać się niezrozumiałe. Aby nasz biznes na wsi był progresywny i dochodowy, warto więc zapoznać się z definicją agrobiznesu. Mówiąc wprost, aby korzystnie zainwestować na wsi, trzeba zrozumieć mechanizm zależności i wzajemnego przenikania przedsiębiorstw związanych z rolnictwem.

Agrobiznes jest elementem gospodarki narodowej. Jest on definiowany, jako działalność człowieka mająca na celu generowanie gotowych produktów żywnościowych. Pojęcie agrobiznesu obejmuje pozyskiwanie surowców rolno-spożywczych, ich przetwarzanie oraz dystrybucję wytworzonych produktów. Sektor agrobiznesu wiąże ze sobą gospodarkę rynkową i nowoczesne technologie.

Agrobiznes to sieć niezależnych od siebie firm o rozmaitych profilach, które partycypują w procesie wytwarzania żywności. Firmy tworzą skomasowany system.

Koncepcja agrobiznesu odnosi się do:

 • produkcji rolnej,
 • leśnictwa i łowiectwa,
 • rybołówstwa i rybactwa śródlądowego,
 • przetwórstwa surowców rolniczych i przemysłu spożywczego,
 • obrotu produktami rolnymi i gotową żywnością ( skupem, przechowywaniem i transportem)
 • przemysłu wytwarzającego środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego,
 • usług dla rolnictwa,
 • handlu żywnością,
 • agroturystyki.

Biznes na wsi – dotacje 2021 – pieniądze na działalność na wsi

Globalizacja i unijna Wspólna Polityka Rolna daje nam szansę uczestniczenia w dobrym biznesie – agrobiznesie. Agrobiznes jest strategicznym sektorem gospodarki gwarantującym bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Rozwój agrobiznesu jest wspierany przez Unię Europejską. “Płatności bezpośrednie zostały wprowadzone w 1992 r. w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej Mac Sharry’ego, a w wyniku kolejnych reform WPR stały się głównym instrumentem wsparcia rolnictwa.”- czytamy na stronie gov.pl. Polscy rolnicy korzystają z takich dopłat od 2004 roku. 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podała, że łącznie z budżetu unijnego na polską wieś ma trafić 28,5 mld euro. Jest to łączna suma dopłat bezpośrednich oraz dotacji na rozwój obszarów wiejskich z Funduszu Odbudowy, w ramach wieloletniej perspektywie finansowej. 

agrobiznes 2022

Kto może otrzymać subwencję na działalność pozarolniczą?

Przedział osób uprawnionych do starania się pieniądze na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest dość rozległy. Dotacje na założenie firmy na wsi mogą uzyskać osoby, które planują założyć biznes na wsi po raz pierwszy. O dofinansowanie unijne mogą starać się osoby, które miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą przez 24 miesiące przed złożeniem wniosku. Najistotniejszym faktem jest to, że dotacje mogą otrzymać osoby posiadające już biznes na wsi, pragnące rozszerzyć obszar swojej działalności.

Warto nadmienić, że dotacje unijne są dostępne wyłącznie dla rolnika, małżonka rolnika lub domownika rolnika, który podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia.  Co więcej, grant finansowy na założenie biznesu na wsi kieruje się do osób, które oddały swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Są to osoby (lub małżonkowie) korzystające z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.”

Biznes na wsi – dotacje na założenie działalności na wsi

Wsparcie unijne obejmuje również inwestycje w działalność gospodarczą prowadzoną w rolnictwie i firmach obsługujących rolnictwo. 

Dotacje rządowe na rozpoczęcie biznesu na wsi są skorelowane z tworzeniem nowych miejsc pracy. Ilość miejsc pracy jest bardzo istotna, ponieważ od tego jest uwarunkowana wysokość przyznanej nam premii. Minimalnym limitem jest stworzenie co najmniej jednego nowego miejsca pracy na wsi.

Warto dodać, że pomoc unijną w tym przypadku otrzymuje się tylko raz (w dwóch ratach), a wysokość świadczenia finansowego odpowiada liczbie planowanych do utworzenia miejsc pracy.

 • 150 000 zł – przy tworzeniu co najmniej 1 miejsca pracy,
 • 200 000 zł – utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy,
 • 250 000 zł – utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Dotacje na założenie działalności na wsi można otrzymać po złożeniu wniosku w ARiMR. Wykaz punktów oraz zasady ich przyznawania są aktualizowane na bieżąco i publikowane na stronie ARiMR informującej o prowadzonym naborze – „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. 

agrobiznes czym jest

Jaki biznes na własnej działce? – produkcja rolna.

Produkcja rolna jest to działalność rolnicza, w wyniku której, uzyskujemy nieprzetworzone (naturalne) produkty pochodzące z uprawy (produkcja roślinna), hodowli lub chowu ( produkcja zwierzęca).

Działalność rolnicza nie jest działalnością gospodarczą i tym samym nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEIDG”).

Przychody z działalności rolniczej nie są objęte podatkiem od dochodu. Wyjątek stanowią przychody z działów specjalnych produkcji rolnej. “Sprzedaż nieprzetworzonych płodów rolnych przez rolnika nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, opłacany jest podatek rolny. Wytwarzanie i sprzedaż produktów nieprzetworzonych, pochodzących z własnego gospodarstwa, nie wymaga rejestrowania działalności gospodarczej, /np. drób, mleko, śmietana, warzywa, owoce, sprzedaż wyłącznie własnych plonów/”-  informuje Urząd Skarbowy. W myśl art. 2. ust.1. pkt 1 przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Działy specjalne produkcji rolnej to:

 • uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2;
 • uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2;
 • uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2;
 • uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej;
 • drób rzeźny – powyżej 100 szt. (kurczęta, gęsi, kaczki, indyki);
 • drób nieśny powyżej 80 szt. (kury nieśne i mięsne, gęsi, kaczki, indyki w stadzie reprodukcyjnym oraz kury do produkcji jaj konsumpcyjnych);
 • wylęgarnie drobiu (kurczęta, gęsi, kaczki, indyki);
 • zwierzęta futerkowe (lisy i jenoty, norki, tchórze, szynszyle, nutrie oraz króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego);
 • zwierzęta laboratoryjne (szczury białe, myszy białe);
 • jedwabniki (produkcja kokonów);
 • pasieki powyżej 80 rodzin;
 • uprawy roślin in vitro;
 • hodowla entomofagów;
 • hodowla dżdżownic;
 • hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym (krowy powyżej 5 sztuk, cielęta powyżej 10 sztuk, bydło rzeźne powyżej 10 sztuk z wyjątkiem opasów, tuczniki powyżej 50 sztuk, prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk, chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk, tucz owiec powyżej 15 sztuk, konie rzeźne lub hodowlane, hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, hodowla psów rasowych albo kotów rasowych).

Zarabianie na produkcji rolnej – co hodować, co uprawiać, aby zarobić?

Zarabianie na produkcji rolnej jest możliwe. Trzeba tylko dobrze wyprodukować i dobrze sprzedać. Niby proste, ale jak to osiągnąć? Jeśli oczekujesz, że wskażę Ci co powinieneś hodować, aby dobrze zarobić, to mogę Cię rozczarować. Nie znam Twoich predyspozycji, uwarunkowań, ani możliwości i nie mogę napisać – hodowla ślimaków i dżdżownic, to jest coś dla Ciebie. Oczywiście, w ten sposób możesz zarobić na wsi, ale Ty wiesz, że to nie jest Twoja ścieżka biznesowa, bo panicznie boisz się obślizgłych robali. Ja to rozumiem i dlatego, przekazuję Ci tylko wiarygodne, osobiste spostrzeżenia.  

Moja podstawowa wskazówka dla osób szukających pomysłu na biznes na wsi brzmi – Znajdź coś bardziej opłacalnego niż pozostawienie własnego pola odłogiem! Sprawdź, na jakie produkty rolne jest największe zapotrzebowanie oraz co jest najczęściej uprawiane, hodowane w regionie. Dodam również, że Twoje gospodarstwo powinno mieć strategię produkcji rolnej i rozwoju. Wybór rodzaju produkcji rolnej jest zależny od Twojej pomysłowości oraz posiadanych zasobów, takich jak:

 • ziemia rolna – klasa bonitacyjna, areał, 
 • maszyny rolnicze,
 • budynki gospodarcze, budynki magazynowe, szklarnie,
 • specyfika regionu,
 • drogi dystrybucji i dotarcie do klienta, 
 • doświadczenie,
 • kwalifikacje.

By osiągnąć dochód z działalności rolniczej nieodzowny jest odpowiedni pomysł, zapał do pracy i oczywiście, konsekwencja w dążeniu do osiągnięcia zysku.

Jak zarobić na wsi – mam małe gospodarstwo, co się opłaca? 

W małym, wiejskim gospodarstwie najczęściej brakuje zasobów finansowych i kapitału koncepcyjnego. Z reguły, ci właśnie rolnicy, posiadacze niewielkich majątków ziemskich poszukują alternatywnych metod produkcji rolnej lub otwierają dodatkowe działalności, aby uzyskać dochód na wsi. 

Zapewne większość z nas osobiście zna osoby, które prowadzą dobrze prosperujące i dochodowe firmy na wsi, bo ich pomysłem na zarabianie była:

 • hodowla nietypowych zwierząt – hodowla alpak, ferma kur araukana (niosą zielone jajka), chów przepiórek,
 • uprawa niepospolitych roślin – fioletowe ziemniaki, egzotyczne ziół np. mizuna czerwona,
 • szkółka roślin – specjalizująca się w importowanych roślinach ozdobnych i kwiatach doniczkowych.

Osoby te odniosły sukces w biznesie na wsi, bo myślały nieszablonowo i idealnie “wstrzeliły” się ze swoim pomysłem w potrzeby konsumenckie oraz obecnie panujące trendy żywieniowe.

Poruszając temat – zarabianie na produkcji rolnej, należy wspomnieć o specjalnych projektach dla rolników przygotowanych przez różne Instytuty Naukowe. Hodowcy i plantatorzy współpracują z uczelniami i poznają nowoczesne technologie chowu i uprawy.  

Warto też, pamiętać o branżowych organizacjach polskich rolników, kołach producenckich czy innych zrzeszeniach producentów żywności. Dla przykładu, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego ma ofertę skierowaną do hodowców bydła. Produkcja z certyfikatem QMP (standard wyznaczający kryteria jakości mięsa wołowego) pozwala na zwiększenie zysków na wsi. Oczywiście, przystąpienie do procesu certyfikacji wiąże się ze spełnieniem określonych wymogów i powinności związanych z żywieniem i utrzymywaniem zwierząt. Ale rolnicy, którzy produkują w systemie QMP mogą liczyć na korzyści finansowe przy sprzedaży, gwarantowany rynek zbytu i parasol ochronny ze strony przeróżnych organizacji. 

Do tego, wymienionego programu, systemu certyfikacji mogą przystąpić także: 

 • ubojnie i zakłady rozbioru, 
 • dostawcy pasz, 
 • firmy transportowe przewożące zwierzęta.

biznes na wsi 2022

Jakie usługi na wsi są związane z agrobiznesem?

Polski agrobiznes, jak już wspomniałem, to nie tylko produkcja rolna. Dla przypomnienia, jednak powtórzę, bo to bardzo istotna informacja. Koncepcja agrobiznesu odnosi się obszaru gospodarki rynkowej: wytwarzanie produktów rolnych, ich magazynowanie oraz dystrybucja. W praktyce oznacza to całe mnóstwo działalności związanych bezpośrednio z agrobiznesem.

Wśród firm działających w strefie agrobiznesu możemy pokrótce wyróżnić: 

 • usługi dla rolnictwa,
 • handel produktami rolnymi,
 • wszystkie działalności przetwarzające produkty pochodzenia rolniczego
 • przemysł paszowy,
 • produkcję nawozów, 
 • branżę maszynową i narzędziową, 
 • wytwarzanie środków owadobójczych i ochrony roślin, 
 • produkcja środków do mycia i dezynfekcji pomieszczeń,
 • branża przetwórcza,
 • przemysł spożywczy,
 • handel środkami żywności,
 • firmy działające w sektorze rybołówstwa,
 • firmy z usługami dla leśnictwa i łowiectwa, 
 • firmy agroturystyczne,
 • producenci biopaliw,
 • instytucje naukowe, 
 • prasa rolnicza, 
 • internetowe portale agrobiznesowe,
 • obrót surowcami energetycznych, mineralnymi, 
 • sprzedaż materiałów budowlanych,
 • usługi transportowe,
 • i inne firmy obsługujące rolników jako swoich klientów.

Wypada także dodać, że sam tylko przemysł spożywczy posiada wiele zróżnicowanych branż związanych z agrobiznesem. W skład produkcji spożywczej wchodzą przemysły:

 • mleczarski – skup i przerób mleka, 
 • mięsny – przetwórstwo mięsa,
 • rybny – przerób produktów z połowów morskich i śródlądowych,
 • owocowo-warzywny – wykorzystywanie owoców i warzyw,
 • cukrowniczy i cukierniczy – uprawa roślin cukrodajnych oraz wytwarzanie produktów cukierniczych, 
 • młynarski – obrót i przemiał zbóż na cele spożywcze i paszowe, produkcja trwałych przetworów zbożowych,
 • olejarsko-tłuszczowy – uprawa roślin oleistych i wytwarzanie z nich substancji,
 • tytoniowy – produkcja tytoniu oraz produktów z nim związanych,
 • alkoholowy – produkcja, dystrybucja i sprzedaż napojów alkoholowych (branża: spirytusowa, winiarska, piwowarska).

Przemysł spożywczy jest zaopatrywany w środki produkcji i usługi. Pozostały nam jeszcze inne branże agrobiznesu między innymi: obrót produktami rolnymi i gotową żywnością ( skup, przechowywanie i transport), czy rybołówstwo. Przykłady biznesów na wsi skorelowanych z agrobiznesem i kolejne zależności pomiędzy nimi można mnożyć prawie bez końca. Ale dość już wyliczanek. 

Podsumowując temat usług powiązanych z rolnictwem, warto pamiętać, że produkcja w gospodarce rolnej wywołuje wzajemne powiązania. Rolnictwo i przemysł spożywczy dostarcza surowce i produkty żywnościowych i jednocześnie przedstawia zapotrzebowanie na środki produkcji, maszyny oraz usługi. Warto, w tym miejscu przedstawić ciekawe pomysły na biznes z zagranicy: firma John Deere, producent maszyn rolniczych, to właśnie przykład działalności agrobiznesu, która posiada międzynarodową sławę.

Agrobiznes – dlaczego można zarobić na wsi i małym mieście?

Mieszkańcy wsi lub małych miasteczek coraz częściej analizują – jak zacząć działalność zarobkową? Pragną posiadać własny biznes na wsi, ale nie chcą tego łączyć z produkcją rolną. Jest to jak najbardziej zrozumiały sposób myślenia, ponieważ agrobiznes pozwala na rozwinięcie szeregu działalności obsługujących rolnictwo. 

Omawiając firmy z branży agrobiznesu, wypada zasygnalizować, że wieś, produkcja żywności w ostatnim czasie przyciągnęła ludzi biznesu. Dlaczego tak się dzieje? W dobie pandemii obserwujemy szereg upadających firm, a żywność jest produktem niezbędnym dla każdego z nas i popyt na jedzenie będzie zawsze. Dodatkowo, różnokierunkowość obszarów wiejskich pozwala na zastosowanie szeregu pomysłów na biznes. 

Na temat ewolucji firm na wsi i małych miastach przeprowadzono szereg badań. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska już w 2006 roku opublikowała ciekawe opracowanie “Proces powstawania firm agrobiznesu na terenach wiejskich”, gdzie możemy przeczytać (cytuję) – ”Zdecydowana większość, bo odpowiednio 60,8% oraz 79,3% objętych badaniami firm agrobiznesu, mających swoje siedziby na obszarach wiejskich zachodniej i wschodniej Polski, była prowadzona jako przedsiębiorstwa osób fizycznych. W przypadku obszarów wiejskich wschodniej części kraju relatywnie wysoki udział tej formy organizacji przedsiębiorstwa można interpretować znacznie niższą niż w zachodniej części kraju skalą prowadzonych przedsięwzięć, ulokowanych często w małych firmach, zatrudniających głównie najbliższych członków rodziny. Objęci badani przedsiębiorcy prowadzili głównie przedsiębiorstwa wielobranżowe. Respondenci, którzy prowadzili firmy na obszarach wiejskich zachodniej Polski zajmowali się głównie działalnością handlową (50,2% firm), produkcyjną (32,5%), usługami (27,0%) i przetwórstwem rolno-spożywczym ( 18,0% ). Podobne kierunki rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie stwierdzono na obszarach wiejskich wschodniej Polski.

Ważnym czynnikiem oceny poziomu rozwoju firm sektora agrobiznesu był zasięg terytorialny ich działalności gospodarczej. Jak wynika z wypowiedzi respondentów reprezentujących zachodnią część kraju, 18,0% firm zasięgiem działalności nie wychodziło poza obszar kilku gmin. Kolejne 45,0% prowadziło działalność gospodarczą na terenie jednego, bądź kilku województw, a ok. 30% firm agrobiznesu działało na obszarze całego kraju.”

Na czym można zarobić na wsi i małym mieście?

Wzrostu poziomu dobrobytu mieszkańców wsi jest ściśle związany z powstawaniem i rozwojem pozarolniczych działalności gospodarczych ze strefy agrobiznesu. 

Aby dołączyć do grona przedsiębiorców na terenach wiejskich należy znaleźć swój sposób na zarabianie pieniędzy. Dokonując selekcji pomysłu na biznes na wsi, wypada przeanalizować zapotrzebowanie na Twoje usługi, produkty i obliczyć koszty startowe przedsięwzięcia.

Obszary działalności na wsi w branży agrobiznesu można pogrupować na:

 • komercyjne: handel, zakup i sprzedaż produktów, usługi pośrednictwa w handlu, organizacja giełd handlowych, usługi przewozowe, skupu płodów rolnych, usługi zaopatrzenia firm, itp,
 • finansowe: działalność bankowa, działalność ubezpieczeniowa, usługi audytorskie, leasing, usługi konsultingowe, doradztwo agrotechniczne, itp,
 • produkcyjne: produkcja bezpośrednia (np.usługi stolarskie), twórczośc naukowa i techniczna, wprowadzanie innowacji biznesowych, świadczenie usług, serwis, instalacja urządzeń, itp.

Koncepcji na dochodową firmę na wsi skorelowaną z agrobiznesem jest mnóstwo. Bezspornie, Twój pomysł na biznes powinien uwzględnić potrzeby rynku i miejsce prowadzenia firmy. 

Lokalizacja jest szczególnie istotna jeśli zamierzasz prowadzić ośrodek agroturystyczny. Z reguły o atrakcyjności turystycznej decydują: lasy, jeziora i rolniczy krajobraz. W tym miejscu wspomnę, że maksymalne wykorzystanie wzajemnych zależności pomiędzy firmami z branży agrobiznesu najlepiej widać na przykładzie Warmii i Mazur. W “Krainie Tysiąca Jezior” rybołówstwo i rybactwo śródlądowe oraz agroturystyka stworzyło dochodową fuzję.

Kolejnym obszarem działalności na wsi jest branża usługowa. Pomysł na biznes na wsi, na firmę usługową będzie z pewnością korzystny finansowo. Dla przykładu, jeśli posiadasz lub planujesz zakup maszyn rolniczych, możesz oferować usługi dla rolników: orka, koszenie, zbiór roślin uprawnych lub usługi transportowe. To właśnie o takich działalnościach na wsi rozpisują się gazety – “koszą nie swoje i zarabiają”.

W biznesie wiejskim opłacalny jest też handel. Rolnikom sprzedawać możesz: maszyny i urządzenia rolnicze, sprzęt i materiały budowlane, paszę, nawozy albo dostarczać słoiki na miód z ręcznie robionymi etykietami. Sprawdzonym pomysłem na firmę jest z całą pewnością – franczyza na wsi, na przykład sklepu ze środkami ochrony roślin. Podobnie jak, projekt – sklep internetowy na wsi, który jest ciekawą i opłacalną propozycją na własną działalność zwłaszcza dla młodych ludzi. Idea tego przedsięwzięcia jest prosta, kupujesz produkty od dostawców regionalnych: rękodzieło, ekologiczne sery, itp. i sprzedajesz je przez Internet. 

Możesz również świadczyć usługi tworzenie i prowadzenie stron internetowych dla lokalnych producentów żywności, ośrodków agroturystycznych i wielu innych. Warto nadmienić, że wielu młodym osobom udało się odnieść sukces na wsi, otwierając własny biznes właśnie w tych obszarach. 

Nowoczesny biznes na wsi powiązany z agrobiznesem – podsumowanie

Szukając swojego pomysłu na działalność na wsi, bezwzględnie potrzebne jest właściwe rozpoznanie czym jest agrobiznes. Ponadto, należy zastanowić się, jak powiązać z nim swoją firmę oraz opracować racjonalny plan jej rozwoju.

Podsumowując, dodam tylko, że perspektywy prowincji związane są z potrzebą szukania dodatkowych sposobów na zarabianie. Rolnictwo przestało być już wyłącznym źródłem utrzymania na polskiej wsi. Znalezienie własnego pomysłu na biznes jest sposobem na odnalezienie się w zachodzącej obecnie reorganizacji rolnictwa.

Sprawdź również:

Czy Twoim zdaniem Post był Pomocny?

Kliknij gwiazdkę aby zagłosować!

Ocena: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Nikt jeszcze nie zagłosował, bądź Pierwszy!